Van de Voorzitter Terug

Van de Voorzitter

Zou het goed komen in 2006?

Het jaar 2005 was voor de HVV geen eenvoudig jaar. Het was hard werken en er werd veel van het bestuur gevraagd. En daarbij doe je dit werk geheel in je vrije tijd. Oké, maar daar kies je voor als je je inzet voor het behoud van het Vlaardings erfgoed, hoor ik u zeggen. Inderdaad, daarom is het bemoedigend te weten dat de leden van de HVV achter het bestuur staan. Natuurlijk zal niet altijd het juiste woord op het juiste moment gekozen zijn, niet altijd de juiste tekst, maar onze onvrede was duidelijk. Opvallend is ook dat, als de HVV zich bij diverse activiteiten met de bekende fotocollecties in de stad presenteerde, er heel veel positieve reacties uit het publiek kwamen over onze strijd. Vaak waren diegenen niet eens lid van onze vereniging! Dat is natuurlijk wel jammer, maar het gaf ons wel de stimulans om door te gaan. In de eerste helft van het jaar 2005 zijn de verhoudingen met het gemeentebestuur er niet beter op worden. We stonden lijnrecht tegenover elkaar. In Tijd-Schrift is daar veel over geschreven en hebben we u door middel van de rubriek 'Wetenswaardigheden' van de voortgang op de hoogte gehouden. Ik schrijf: "stonden lijnrecht tegenover elkaar". Want het gezegde 'Waar een wil is, is een weg' gaf toch openingen. En zo zijn we door middel van praten aan de ontbijt- en vergadertafel en op de fiets door de stad met het college stukje bij beetje verder gekomen. We zullen niet al onze doelen bereiken, dat is wel zeker. Er is ondanks onze bezwaren toch gesloopt. Maar wat de HVV heeft willen afdwingen - dat er voortaan voor men plannen tot sloop gaat ontwikkelen eerst een gedegen haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden tot behoud - die belofte is ons door wethouder Bot op 8 december gedaan. Samen met onze bestuursadviseur ben ik die middag op bezoek geweest bij de wethouder en een afvaardiging van de Dienst Stadswerk. Het gesprek ging over de toekomst van de Brandweerkazerne, het Oude en Nieuwe Thuis en de Technische School. Het werd uiteindelijk een zeer constructief gesprek waarin ons is beloofd haalbaarheidsonderzoeken te doen naar mogelijkheden voor herbestemming. En dat is wat de HVV wil: uiterste inspanningen verrichten ter wille van het behoud van het Historisch Erfgoed.

Het jaar 2005 was ook een jaar dat was gericht op de toekomst van de HVV. Er komen in maart 2006 raadsverkiezingen en met diverse fracties zijn gesprekken gevoerd met het oog op hun verkiezingsprogram. Hopelijk zal uit deze programs en in de nieuwe raadsperiode blijken of we voldoende overtuigingskracht hebben gehad. Het jaar 2006 zal weer anders zijn. De HVV zal met een nieuwe wethouder voor Stadsontwikkeling te maken krijgen, maar als die de lijn die de laatste tijd is ingezet doortrekt dan moet het goed komen!

Recentelijk is de Nota Monumenten in de gemeenteraad behandeld. Daaraan voorafgaand heeft de HVV een reactie gegeven, waarin een aantal tekortkomingen van de nota zijn aangegeven. Ook is door ons onder meer verzocht om "een inspanningsverplichting tot behoud van waardevolle objecten bij herontwikkeling", "het opnemen van rechten op (voor)informatie" en "het geven van zienswijzen van particuliere organisaties zoals de Historische Vereniging Vlaardingen". Het gemeentebestuur heeft in een brief beloofd onze reactie, en hun brief, voor te leggen aan de gemeenteraad. Zou het dan goed komen? Het lijkt er niet op: in de raadsstukken van afgelopen januari lezen we: "Aan de gemeenteraad wordt geadviseerd de in rubriek B genoemde punten niet over te nemen". En dat zijn de hiervoor genoemde aanbevelingen van de HVV…

Wat dit jaar ook in het verschiet ligt zijn een aantal hoogtepunten in het bestaan van de HVV: we schenken natuurlijk extra aandacht aan Tijd-Schrift nr 100 en aan de 30e jaargang van het Historisch Jaarboek!

Verder zijn we nu al bezig met de voorbereidingen voor het 40-jarig jubileum in januari 2007. Dat moet natuurlijk weer een happening van formaat worden. En natuurlijk met veel leden. De laatste tijd is het ledental iets terug gelopen, dus zet u allen in om een nieuw lid te werven! Dat zou een mooi cadeau zijn voor het bestuur (en voor uzelf!).

De continuïteit van het besturen verdient de komende tijd veel aandacht. Bestuursleden worden ouder, dus is verjonging nodig. We werken er aan. Onze secretaris, de heer C.J. (Cees) Hart, heeft kenbaar gemaakt zich niet meer herkiesbaar te stellen. Veelvuldig verblijf in het buitenland heeft hem dit besluit doen nemen. Het bestuur spreekt grote dank uit voor zijn werk als secretaris, een functie hij 19 jaar heeft vervuld en dat is een mooie historische staat van dienst! Cees, hartelijk dank namens de gehele Historische Vereniging Vlaardingen. We zullen nu op zoek moeten naar een nieuwe invulling van het secretariaat. Denkt u er eens over na. Een nieuw bestuurslid kunnen we u alvast voorstellen, mevrouw A. (Anneke) Maat-Grijsen komt onze gelederen versterken. Natuurlijk ondersteunt u haar voordracht van het bestuur.

Wel, u bent weer bijgepraat. Natuurlijk hoop ik u bij leven en gezondheid te mogen ontmoeten op onze Algemene Ledenvergadering.

Met vriendelijke groet, 
Wout den Breems
Voorzitter

voor aanmeldingen kunt u mailen naar: info@histvervlaardingen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding