Van de Voorzitter 2 Terug

Van de Voorzitter

Feest! We worden 40!

Bij dit Tijd-Schrift heeft u een uitnodiging ontvangen om met ons het 40-jarig jubileum van de HVV te vieren. Inderdaad, het is al weer vijf jaar geleden dat we ons 7e lustrum vierden; de tijd vliegt voorbij. Nu bent u zo langzamerhand van ons gewend dat we elke vijf jaar een feestje vieren in het schoolgebouw aan het Geuzenplein en terugkijkend daarop komen we er natuurlijk niet onder uit u weer zo'n echte 'Historisch Vlaardingendag' voor te schotelen. In de uitnodiging ziet u een scala aan activiteiten die u ongetwijfeld niet wil en mag missen.

Hoe was het verleden? Als we terugkijken op de afgelopen veertig jaar kunnen we concluderen dat de HVV altijd een zeer actieve club is geweest. Vooral in de beginjaren waren er in Vlaardingen volop activiteiten op het gebied van stadsontwikkeling en had de vereniging handenvol werk aan het strijden tegen allerlei sloopplannen. Wat dat betreft is er helaas nog steeds niets nieuws onder de zon. De relatie met de gemeente is daardoor voortdurend gekenmerkt door afwisselende ups en downs. Door het instellen van gespecialiseerde commissies werd het mogelijk om op een breder cultuurhistorisch terrein een rol te spelen. Met behulp van de belangrijke commissie Stad & Monument maken we steeds meer gebruik van het fenomeen 'inspraak' en kunnen we inhoudelijk op niveau met de gemeentelijke plannenmakers discussiëren. De HVV heeft in haar gehele bestaan hard gewerkt om het historisch erfgoed in Vlaardingen te behouden, maar voor ons gevoel hebben we daarbij te weinig bereikt. Een belangrijke oorzaak daarvan is, dat we vaak tegen de starre houding van gemeentebesturen en het ambtenarenapparaat aanliepen.

De vereniging heeft in de loop der jaren allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. Door regelmatige vernieuwingen op het gebied van drukwerk en audiovisuele apparatuur is de HVV in haar uitstraling goed met de tijd mee gegaan. Het Historisch Jaarboek en Tijd-Schrift zijn in de loop der jaren steeds beter en mooier geworden en de computer en beamer hebben de aloude diaprojector vervangen, waardoor we voor de druk bezochte lezingen nieuwe presentatiemogelijkheden kregen. Belangrijke informatie van de vereniging is ook te vinden op de website (www.hvv-vlaardingen.nl).

Waar staan we nu? Door de betrokkenheid van zo'n 1400 mensen binnen en buiten Vlaardingen bij de cultuurhistorie van de Haringstad zijn we nu één van de grootste verenigingen in Vaardingen en een van de grotere historische verenigingen in de regio. In de succesvolle structuur van de vereniging is de afgelopen jaren weinig veranderd en dan komt de vraag natuurlijk wel eens op of we daarin niet te stoffig worden - moet de stofdoek er niet eens langs? Natuurlijk gaat het op zich goed en onze leden zijn uitermate tevreden, maar we moeten ook aan de toekomst van de HVV denken. Vele bestuurs- en commissieleden worden ook een jaartje ouder. Het zou goed zijn als er hier en daar wat verjonging zou zijn, want er mogen natuurlijk geen haperingen ontstaan in het werk van de HVV. Het gemeentebestuur besteedt de laatste jaren veel aandacht aan stadsontwikkeling, en dat is een goede zaak. In toenemende mate is daarbij, door voortdurend aandringen van de HVV, ook aandacht voor cultuurhistorische zaken. Het huidige college van B&W staat daar gelukkig veel positiever tegenover dan veel van zijn voorgangers. Niettemin valt er met name bij de ontwikkeling van de Rivierzone op cultuurhistorisch vlak nog wel het een en ander aan te merken. Met name het besluit om de Technische School aan de Deltaweg toch te slopen, ondanks herhaaldelijk sterk aandringen van de HVV om dit belangrijke Vlaardingse wederopbouwmonument te behouden, is een treurige zaak. Het volgen van al deze ontwikkelingen vergt constante oplettendheid en accuratesse. Zo houden wij het verlenen van bouwvergunningen aan bijvoorbeeld Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten scherp in het oog. Al met al zijn er toch veel dingen die ons zorgen baren.

Hoe kijken we naar de toekomst? De HVV zal zich onverminderd blijven inzetten voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Vlaardingen. De adviserende taken van de commissie Stad & Monument zullen van onschatbare waarde blijven en van de kennis die men heeft moeten we optimaal gebruik blijven maken. De commissie Industrieel Erfgoed is de afgelopen jaren een slapende commissie geweest. Haar taken zullen ondergebracht worden bij de commissie Stad & Monument. Uitbreiding en verjonging van deze commissie is hierbij noodzakelijk. Het Historisch Jaarboek en Tijd-Schrift blijven de volle aandacht krijgen: tenslotte bepalen deze uitgaven voor een groot deel het gezicht van de vereniging. Daarnaast blijven we onverminderd de lezingavonden en excursies organiseren, omdat we weten dat we daarmee velen in en buiten de vereniging een groot plezier doen. Bij de bezorging van Tijd-Schrift en Jaarboek zijn heel veel vrijwilligers betrokken. De organisatie daarvan vergt veel creativiteit en inspanning van het bestuur. Onvermijdelijk zijn er soms wel eens wat haperingen in de bezorging en ontvangen de leden in Vlaardingen de publicaties later dan de leden buiten de stad, die een en ander per post krijgen toegezonden. Uiteraard zou het mogelijk zijn om alles aan iedereen per post toe te sturen, maar dat brengt zoveel extra kosten met zich mee dat dan de contributie verhoogd zou moeten worden. Het bestuur vindt dat ongewenst. We streven daarom naar uitbreiding van het aantal bezorgers van zowel Tijd-Schrift als het Jaarboek en naar enkele reserve bezorgers.

U merkt het: we zijn kritisch op onszelf, maar dat moet ook wel als je een bloeiende 40-jarige vereniging wilt zijn en maar al te graag het ledental wil zien groeien. Willen we dit alles voor de toekomst waarborgen en realiseren, dan is verjonging in de gelederen van de HVV van groot belang. Daar gaan we dus hard aan werken.

Spreekt het een en ander u aan? Laat eens van u horen.

Ik wens u goede feestdagen, een goede jaarwisseling en bij leven en gezondheid graag tot ziens op ons FEEST op zaterdag 20 januari 2007. Neem familie en vrienden mee en laten we er een fijne dag van maken!

Met vriendelijke groet, 
Wout den Breems
Voorzitter

voor aanmeldingen kunt u mailen naar: info@hvv-vlaardingen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding