ALV op 28 maart a.s.

Het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op dinsdag 28 maart 2023 in de Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Agenda

1.           Opening door de voorzitter, de heer Ted Hartman

2.           Ingekomen stukken

3.           Mededelingen

4.           Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2022

5.           Jaarverslag 2022

6.           Verslag Kascontrolecommissie, benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

7.           Financieel verslag 2022 en de begroting voor 2023

8.           Vaststellen contributie voor het jaar 2024.
xxxxxxxHet bestuur stelt voor de contributie vast te stellen op 30 euro.

9.           Bestuur
xxxxxxxmevrouw Tamaam Ayyash heeft tussentijds het bestuur verlaten.

10.         Rondvraag

11.         Sluiting.

Na de pauze nemen Tineke van der Hoek en Ernst Lohmann u mee op een fototocht door oud en nieuw Vlaardingen.


Vergaderstukken
Convocatie ALV 2023
Verslag ALV 2022
Jaarverslag 2022
Financieel overzicht volgt